Nieuws

Verkopen of verhuren via vastgoedmakelaar? Dit verandert vanaf 1 februari 2024

Van schriftelijke naar duurzame drager
De overeenkomst moet opgemaakt worden op een duurzame drager. Dat houdt in dat de opmaak en de ondertekening van het contract met de makelaar ook op een digitale manier kan, zonder kopie op papier. 

Daarnaast moet ook de maandelijkse verplichte rapportering – waarbij de makelaar je minstens éénmaal per maand moet informeren over de stand van zaken – niet langer schriftelijk gebeuren, maar wel via duurzame drager. Een Whatsapp of Messenger bericht vallen hier niet onder, omdat je deze informatie na het versturen nog kan wijzigen of verwijderen. Een e-mail of pdf als bijlage in een e-mail worden wel als duurzame drager beschouwd.

14 dagen bedenktijd
Sluit je een bemiddelingsopdracht af met een vastgoedmakelaar, dan moet daarin verplicht een herroepingsbeding worden opgenomen. Dit geeft je de mogelijkheid om toch nog af te zien van het contract. Vanaf 1 februari 2024 heb je steeds 14 dagen bedenktijd, ongeacht waar de overeenkomst wordt getekend (binnen of buiten de verkoopruimte van de vastgoedmakelaar). 

Je kan nog steeds afzien van dit herroepingsrecht waardoor de vastgoedmakelaar reeds kan starten met de opdracht tijdens de herroepingstermijn. Dit moet je wel uitdrukkelijk vragen. Je neemt dan afstand van het herroepingsrecht in het geval de opdracht door de vastgoedmakelaar reeds gerealiseerd wordt voor je van het herroepingsrecht gebruik maakt. Wordt de opdracht niet gerealiseerd binnen die termijn, dan kan je je nog steeds beroepen op het herroepingsbeding.

Opzeg van de overeenkomst
Je kan je tegen stilzwijgende verlenging of vernieuwing van een overeenkomst verzetten maximum één maand voor het einde van de opdracht. De opzegtermijn van een stilzwijgende verlenging of hernieuwd contract van bepaalde duur is één maand als de oorspronkelijke duur maximaal drie maanden bedroeg. Als de oorspronkelijke duur maximaal zes maanden was, dan is de opzegtermijn twee maanden. Bij overeenkomsten van onbepaalde duur bedraagt de opzegtermijn standaard twee maanden.

Wil je vroegtijdig opzeggen zonder motivatie dan moet je nog steeds 50% vergoeding van het ere- of commissieloon betalen tijdens de eerste drie maanden. Tijdens de laatste drie maanden wordt deze vergoeding beperkt tot 25%.

Lijst met attesten
Als bijlage bij de bemiddelingsovereenkomst moet voortaan een checklist toegevoegd worden. Deze omvat alle attesten die nodig zijn om het onroerend goed te verkopen of te verhuren. Op basis van deze checklist moet bij ieder attest afzonderlijk worden aangegeven of de vastgoedmakelaar het attest zal aanvragen, dan wel of de verkoper dat zelf zal doen. De overeenkomst moet ook verduidelijken of de prijs van de attesten in het ereloon is inbegrepen of afzonderlijk wordt aangerekend.

Het is voor de vastgoedmakelaar mogelijk om een aparte kost aan te rekenen voor het opvragen van een attest. Zowel de eigenlijke kost van het attest als die extra kost moeten in de mate van het mogelijke op voorhand begroot worden. Op die manier wil de overheid garanderen dat je als verkoper of verhuurder minstens weet dat er nog (extra) kosten zullen zijn.

Andere nieuwigheden
Het toepassingsgebied wordt uitgebreid: iedereen die optreedt als bemiddelaar, dus ook de landmeter-expert en de architect, vallen onder de nieuwe regeling. Uitzondering zijn de notarissen. Zij zijn reeds onderworpen aan een specifieke regeling vastgelegd in een ander Koninklijk Besluit.
De bemiddelingsovereenkomst moet detailleren welke publiciteitskanalen de makelaar zal gebruiken.
Uit de overeenkomst moet duidelijk af te leiden zijn of de makelaar al dan niet optreedt op mandaat. Dat betekent dat de makelaar namens jou kan onderhandelen en ook zelf de verkoop kan afsluiten. Bij een mandaat moet in de overeenkomst een minimum vraagprijs worden vermeld. Gaat het om een mandaat tot aankoop, dan moet een maximumprijs vermeld worden.
De bemiddelingsovereenkomst moet expliciet vermelden of zij al dan niet een exclusief karakter heeft. Indien de overeenkomst geen exclusief karakter heeft, dan kan je ook beroep op een andere vastgoedmakelaar of zelf verkopen of verhuren.

 

 

Bron: www.spotto.be