Nieuws

Twee maanden extra ademruimte voor erf- en registratiebelasting


Door de veiligheidsmaatregelen die in ons land gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

“Initieel hanteerde de Vlaamse Belastingdienst 3 mei als referentiedatum. Dat kwam neer op een verlenging tot begin juli. Uit praktische overweging hebben we beslist om de referentiedatum op te schuiven naar 31 juli. Daardoor geldt er nu een algemene termijnverlenging tot en met 30 september”, vertelt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Het is niet nodig dat de Vlamingen deze termijnverlenging zelf aanvragen. Concreet: als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 (zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en de gehanteerde referentiedatum voor het einde ervan+ twee maanden) en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 september 2020 (zijnde twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen) dan is er  geen belastingverhoging verschuldigd.
 

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden
Men krijgt 2 maanden extra tijd na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen om aan de voorwaarden te voldoen.

“Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens de lockdownperiode is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode. Om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden, moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn verlengen we met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020”, laat minister Diependaele weten.

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen
De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde corona-maatregelen.De aangifte kan dus ingediend worden tot en met 30 september. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.

“Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. Deze coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch intermenselijk contact. Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen”, verduidelijkt minister Diependaele de keuze.

Bijvoorbeeld:
Erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart.Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).
erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 15 mei. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen)..
 

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte
Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden.

Bijvoorbeeld:

na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 april. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).
 

Extra voorbeelden gunstregime registratierechten

Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 

Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats.Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 

Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 

Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.
 

Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes:
om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor enige gezinswoning te verkrijgen, mag men geen andere woning of bouwgrond bezitten, tenzij die binnen het jaar alsnog verkocht wordt. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen, dus tot 30 september 2020.

Bron: Kabinet Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend erfgoed Matthias Diependaele